-->

Type something and hit enter

Facebook Like Lightbox


.durga.devi.

|| Sri Devi Suktam ||

Namoh Devyai Mahadevyai Sivayei Satatam Namah |


Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pramatah Ma Tam ||


Raudrai Namo Nityayai Gauryei Dhatrayei Namo Namah |


Jyotsnayei Chenduroopinyei Sukhayei Satatam Namah ||


Kalyanyei Pranatam Vridhayei Siddhayei Kurmo Namo Namah |


Nairtyei Bhoobhritam Lakshmye Sharvanyei Te Namo Namah ||


Durgayei Durgparayei Sarayei Sarvakarinye |


Khyatyei Tatheva Krishnayei Dhoomrayei Satatam Namo Namah ||


Atisaumyatiraudraye Natastsyei Namo Namah |


Namo Jagatpratishthaye Devyei Krityei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Vishnumayeti Shabdita |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Chetanetyabhideeyate |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Budhiroopen Sanstitha|


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah||


Ya Devi Sarvabhooteshu Nidraroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah||


Ya Devi Sarvabhooteshu Kshudharoopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Chayaroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah||


Ya Devi Sarvabhooteshu Shaktiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Trishnaroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Kshantiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Jatiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Lajjaroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Shantiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Shraddharoopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah||


Ya Devi Sarvabhooteshu Kantiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Lakshimiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah||


Ya Devi Sarvabhooteshu Vrittiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Smritiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Dayaroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Tushtiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah||


Ya Devi Sarvabhooteshu Matriroopen Sanstitha|


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Ya Devi Sarvabhooteshu Bhrantiroopen Sanstitha |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Indriyanamdhishthatri Bhootanam Chakhileshu Ya |


Bhooteshu Satatam Tasyei Vyaptidevyei Namo Namah ||


Chitiroopen Ya Kritsnametadvyapya Sthita Jagat |


Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah ||


Stuta Sureih Poorvabheeshthasamsraya, Tatha Surendrena Dineshu Sevita |


Karotum Sa Nah Shubhahetureeshwari, Shubhani Bhadranyabhihantu Chapadah ||


Ya Sampratam Choddhatadaityetapitai, Rasmabhireesha Cha Surernamasyate |


Ya Cha Smrita Takshanameva Hanti Nah, Sarvapado Bhaktivinamrammortibhih ||

Jai Mata Di

Click to comment