Type something and hit enter

On

Goddess Durga


दुर्गा बत्तीसनामावली

32 Names of Ma Durga

१) दुर्गा २) दुर्गार्तिशमनी ३) दुर्गापद्विनिवारिणी ४) दुर्गमच्छेदिनी ५) दुर्गसाधिनि ६) दुर्गनाशिनी

७) दुर्गतोद्धारिणी ८) दुर्गनिहन्त्रि ९) दुर्गमापहा १०) दुर्गमज्ञानदा ११) दुर्गदैत्यलोकदवानला १२) दुर्गमा

१३) दुर्गमालोका १४) दुर्गमात्मस्वरुपिणी १५) दुर्गमार्गप्रदा १६) दुर्गमविद्या १७) दुर्गमाश्रिता

१८) दुर्गमज्ञानसंस्थाना १९) दुर्गमध्यानभासिना २०) दुर्गमोहा २१) दुर्गमगा २२) दुर्गमार्थस्वरुपिणी

२३) दुर्गमासुरसंहन्त्री २४) दुर्गमायुधधारिणी २५) दुर्गमाड्गी २७) दुर्गमता २७) दुर्गम्या २८) दुर्गमेश्‍वरी

२९) दुर्गभीमा ३०) दुर्गभामी ३१) दुर्गभा ३२) दुर्गदारिणी


JAI MATA DI